Aykırı bir iktisatçı: Maliye nazırı Mehmet Cavid Bey ve “İlmi İktisat”

İttihat ve Terakki Cemiyeti devlet idaresinde on yıl iktidarda kaldı. İktidarda olan cemiyet üyelerinin hayatı, ilişkileri ve siyasi anlayışları devlet yönetimi üzerinde etkili oldu....

İktisadın felsefeden sıyrılma çabası

Bugün bilim olarak tanımlanan “Sosyal Bilimler” ve “Doğa Bilimleri” Antik Çağ felsefesinin içinde bağımsız birer disiplin olarak var olmayıp felsefi düşüncenin içinde felsefi bir...

İktisat, psikoloji ve insan

Günümüzde iktisadın anlaşılması, açıklanması ve örneklenmesi için çoğu zaman matematik ve dolayısıyla matematiksel modellemeler kullanılmaktadır. Bu modellemelerce belirlenmiş kalıplarla açıklanan teorilere göre insan ‘rasyonel’...

İktisat üzerine

İktisat bilimi üzerine yapılan tartışmalar uzun bir geçmişe sahiptir. Tanımı birçok kişiye göre değişmekte ve ekonomi ile çoğu zaman aynı manada kullanılmaktadır. Matthew Bishop’a...

Kümelenme teorisi: Oto tamircileri çarşısı

Neden aynı ürün veya hizmeti üreten birden çok işletme aynı coğrafi alanı paylaşarak ekonomik etkinliklerini sürdürmeyi tercih eder? 1990’dan itibaren ekonomiye dair çalışmaların yoğunlaştığı kümelenme...

Bir iktisatçının gözünden: Öznel iyi oluş ve yaşam kalitesi

Öznel refah, bireylerin yaşamlarına ilişkin değerlendirmelerinin bir göstergesidir ve bireylerin bilişsel kararlarını içeren pozitif ve negatif durumlardan oluşmaktadır. Öznel iyi oluş kavramı, duygusal bileşen ve...

Bernard de Mandeville’in arılar fablının iktisadi etkisi

Bernard de Mandeville'e göre “Bütün ticarette ve üretimde biraz hile vardır. Her ekonomik süreçte biraz düzenbazlık vardır” (Mandeville, 1732). Arı kovanında ekonomik faaliyetlerde bencillik...

Veblen’in kurumsal evrim teorisinin iktisat sosyolojisine katkısı (I)

20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan kurumsal iktisadın en önemli temsilcisi ve kurumsal iktisat okulunun kurucusu olan Thorstein Bunde Veblen’in Ortodoks iktisadı eleştirileri iktisadi düşün...

Bir iktisatçının gözünden: Mutluluğun anlamı ve analizi

Düşün dünyasının tanımlanması en zor kavramlarından biri olan mutluluk çoğu zaman öznel iyi oluş olarak karşımıza çıkmaktadır. Kavramlara dair çok uzun süredir yapılagelen bu...

Alman bilim insanlarının Darülfünun’a katkıları

1933 yılında yapılan üniversite reformu ile yapılandırma sürecinde olan yükseköğretim kurumlarının modernleştirilmesi amaçlanmaktaydı. Uluslararası statüye gelmesi amaçlanan üniversiteler için köklü değişikliklerin yapılması zorunlu hale...